Statut

Statut Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie (organizacji pożytku publicznego)

Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków w dniu 21.03.2013

§ 1

1. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, służącym podnoszeniu jakości życia osób umierających.
2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i kieruje się w swojej działalności przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasadami Etyki Katolickiej i Deontologii Lekarskiej.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar powiatu kluczborskiego w województwie opolskim.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Byczyna. Możliwe jest powołanie jednostek terenowych Stowarzyszenia, dla których siedzibą władz będą inne miejscowości.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub zbliżonym charakterze działalności, a także uczestniczyć we wszelkich innych dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§5

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§6

1. Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:
1) opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami w tym nad poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych (nieodpłatnie dla chorego, odpłatnie ze strony zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego itp.);
2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej (nieodpłatnie);
3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej (nieodpłatnie);
4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
6) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną (nieodpłatnie lub odpłatnie);
7) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą (nieodpłatnie lub odpłatnie);
8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły (nieodpłatnie);
10) nabór i szkolenie wolontariuszy (nieodpłatnie);
11) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań (nieodpłatnie);
12) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia (nieodpłatnie lub odpłatnie).
13) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie i odpłatnie).
2. Członkowie stowarzyszenia mogą wykonywać swoją pracę:
bezinteresownie – praca wolontaryjna
odpłatnie, w sytuacji opisanej w punkcie 3,
w obydwu formach jednocześnie
3. W przypadku braku możliwości realizacji zadań poprzez pracę wolontaryjną, Stowarzyszenie może w tym celu zatrudniać członków stowarzyszenia oraz innych pracowników. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd
4. Stowarzyszenie może realizować swoje zadania poprzez:
a) pomoc medyczną (lekarską i pielęgniarską), psychologiczną, socjalną i duchową choremy oraz jego rodzinie (za ich zgodą)
b) pomoc o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w siedzibie Stowarzyszenia oraz w placówkach powołanych przez Stowarzyszenie organów, jak również w domu chorego.
c) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia
d) Współpracę z duchownymi różnych wyznań – zależnie od potrzeb i życzeń chorego
e) Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym
f) Udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej poprzez prasę, radio, telewizję, wydawanie własnych publikacji oraz stosowanie innych środków w tym zakresie
g) Działania w zakresie lecznictwa, w tym inicjatywy lokalne w zakresie infrastruktury hospicjum, obejmujące przebudowę, remonty, rozbudowę i dostosowanie obiektów do wymogów, regulacji krajowych i wyposażenia w odpowiedni sprzęt,
h) Zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów statutowych poprzez wszelkie dozwolone prawem formy pozyskiwania funduszy, w tym także w postaci sprzedaży (aukcji)wyrobów (dzieł) ofiarowanych przez darczyńców i wykonanych przez podopiecznych hospicjum.
5. Stowarzyszenie może tworzyć Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym zakłady lecznicze w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1) W przypadku utworzenia własnego zakładu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Stowarzyszenie może mu zlecać odpłatnie realizację medyczno-opiekuńczych zadań statutowych.
2) Czynności zmierzające do utworzenia zakładu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków. Zgoda taka musi być wyrażona w formie uchwały.
3) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwalając zgodę na utworzenie zakładu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje osoby stojące na czele zarządu spółki to jest: prezesa i jego zastępcę (vice prezesa).
4) Każdorazowa zmiana wyżej wymienionych członków zarządu wymaga zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej poprzez uchwałę.
6. Przedmiotem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 94.99.Z:
a) opieka zdrowotna – PKD 86 – (działalność nieodpłatna)
b) działalność szpitali – PKD 86.10.Z – (działalność nieodpłatna)
c) praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z (działalność nieodpłatna)
d) działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A (działalność nieodpłatnaa)
e) działalność pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C
f) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (dotyczy wyłącznie działalności psychologów i psychoterapeutów) – PKD 86.90.E (działalność nieodpłatna)
g) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E (działalność nieodpłatna)
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B (działalność nieodpłatna i odpłatna)
i) Działalność wydawnicza – PKD 58.111.Z (działalność odpłatna)
j) Działalność wydawnicza pozostała – PKD 58.19.Z (działalność odpłatna)

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 8

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna ciesząca się szczególnym zaufaniem społecznym, która wniosła znaczny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3) zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) posiadać bieżące informacje o ważnych decyzjach i działaniach Stowarzyszenia;
5) używać symboli Stowarzyszenia.

§ 11

Członek zwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia;
2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i pracach organu, którego jest członkiem;
3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2) skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 36 miesięcy lub utratę pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) wykluczenia przez Walne Zebranie za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub rażące łamanie statutu.
4) zgonu członka.

§ 13

Osobie skreślonej z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§ 14

1. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, może działać wyłącznie przez pełnomocnika.
2. Członka wspierającego Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji.
2. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem jego zarejestrowania.

§ 16

1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich.
5. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencję członków.

§ 17

1. Członek zwyczajny, który z różnych względów nie jest w stanie uiszczać składek członkowskich, a nadal chce pracować na rzecz Stowarzyszenia może złożyć wniosek o zmianę członkostwa zwyczajnego na członkostwo wspierające i zadeklarować rodzaj czy charakter świadczeń.
2. Status członka wspierającego w sytuacji ust.1. przysługuje po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd.

 

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ( w przypadku powołania co najmniej trzech jednostek terenowych – Walne Zebranie Delegatów )
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
2. Władzami terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków
2) Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej na czele z Przewodniczącym
3) Komisja Rewizyjna jednostki terenowej
3. Wszystkie władze pochodzą z wyboru.
4. Nie wolno łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 19

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 20

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (lub Delegatów) w drodze tajnego głosowania.

§ 21

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, albo bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

§ 22

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W przypadku powołania jednostek terenowych zgodnie z §  18 i 40 najwyższą władzą staje się Walne Zebranie Delegatów i wszystkie postanowienia niniejszego statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków mają zastosowanie do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 24

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
1) uchwala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2) uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
3) ocenia działalność Stowarzyszenia i jego Władz;
4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
5) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, lub odmawia udzielenia absolutorium całemu Zarządowi Stowarzyszenia albo poszczególnym członkom;
6) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia;
7) ustala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń;
8) uchwala budżet i zatwierdza preliminarz Stowarzyszenia;
9) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia
10) wyklucza ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych oraz rozpatruje odwołania członków zwyczajnych w przypadku skreślenia przez Zarząd;
11) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, postanawia o ich uchyleniu lub o utrzymaniu w mocy
12) podejmuje uchwały w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;
13) podejmuje decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
14) rozpatruje i rozstrzyga inne sprawy, wniesione pod jego obrady.

§ 25

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia w uchwale; o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków w formie pisemnej, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem planowanego zebrania.

§ 26

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w pierwszym kwartale roku kalendarzowego następującego po zamknięciu roku obrachunkowego.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
2. Gdyby Zarząd Stowarzyszenia nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia stosownego wniosku, Walne Zebranie zwoła Komisja Rewizyjna; przepis &25 stosuje się odpowiednio.

§ 28

Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1 obecnych członków, przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie.

§ 29

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 13 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa Stowarzyszenia.
2. W przypadku powołania terenowych jednostek organizacyjnych do Zarządu Stowarzyszenia dokooptowani są automatycznie jako jego członkowie Przewodniczący poszczególnych Zarządów terenowych jednostek.
3. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 liczby członków z wyboru.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 30

Wybór Prezesa Stowarzyszenia odbywa się w pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu.

§ 31

Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 32

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia lub w jego zastępstwie wiceprezesa, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jego członków w tym prezesa lub obydwu wiceprezesów.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3) przygotowanie okresowych planów działalności organizacyjnej i merytorycznej, a także preliminarza i projektu budżetu oraz zatwierdzanie bilansu;
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia;
6) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
7) organizowanie działalności w zakresie opieki paliatywnej na terenie swego działania;
8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami;
9) ustalanie wzorów pieczęci, znaków i odznak Stowarzyszenia;
10) określanie form współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami;
11) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, lub powierzenie kierowania tą działalnością odpowiedzialnej osobie fizycznej czy prawnej;
12) zatrudnianie pracowników do działalności gospodarczej i ustalanie zasad ich wynagradzania;
13) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania środków trwałych z wyjątkiem nieruchomości;
14) proponowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości celem uchwalenia ich przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

§ 34

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia, bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia; członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (z możliwością zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia lub jej upoważnieni członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 37

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie prezydium Komisji, które tworzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§ 39

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
1) przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) składa Zarządowi Stowarzyszenia coroczne uwagi o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli;
3) składa sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
4) przedstawia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

 

IV TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§ 40

1. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia są tworzone za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej (np. gminnej, dekanalnej, parafialnej itp.) wymagana jest inicjatywa co najmniej 15 członków zwyczajnych zamierzających działać w tej jednostce.
3. Do władz terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia.
4. Do zakresu działania Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia należy także wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Po ukonstytuowaniu się Zarządu jednostki terenowej jego Przewodniczący staje się członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
6. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może zostać rozwiązana i zlikwidowana w razie:
1) gdy liczba jej członków zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jej utworzenia,
2) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu i likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
7. W przypadku określonym w ust.1) Zarząd Stowarzyszenia podejmuje Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej.
8. W razie rozwiązania się terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, która uzyskała osobowość prawną stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z tym, że pozostały po likwidacji majątek będący własnością Stowarzyszenia, przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

1. Delegatów wybiera Walne Zebranie Członków terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia w liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Określone liczby delegatów powinny być proporcjonalne do liczby członków zrzeszonych w terenowych jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia.

 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 42

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe i fundusze.

§ 43

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) dochody z własnej działalności statutowej w tym działalności gospodarczej;
6) odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych lub złożonych jako zaewidencjonowana lokata bankowa;
7) Dochody ze zbiórek publicznych, imprez kulturalno-oświatowych, zabaw i loterii organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44

Stowarzyszenie może ustanowić fundację w celu pozyskiwania środków dla realizacji zadań wymienionych w § 6.

§ 45

Majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w posiadaniu Stowarzyszenia w momencie jego rejestracji staje się majątkiem Stowarzyszenia.

§ 46

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą – wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, także tworząc w tym celu inne podmioty gospodarcze o dowolnej formie prawnej.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§ 47

1. Stowarzyszenie może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 48

Zbycie nieruchomości Stowarzyszenia dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej w formie uchwały.

§ 49

1. Oświadczenia woli w zakresie decyzji dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania w jego imieniu składane są przez dwu łącznie działających członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W innych sprawach oświadczenia woli mogą być podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 50

1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym. Wysokość pogotowia kasowego ustala w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.
2. Składki członkowskie za każdy rok powinny być wpłacane do końca I kwartału tego roku. Możliwa jest wpłata składki rocznej w ratach.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty powiadomienia o nadaniu członkostwa.
4. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
5. Zarząd Stowarzyszenia może przekazać część swego majątku w zarząd terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
6. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, które uzyskały osobowość prawną posiadają własny majątek.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA)

§ 51

1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków (lub Delegatów jeśli funkcjonują co najmniej trzy terenowe jednostki organizacyjne) kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej frekwencji, prowadzący zebranie zawiadamia o tym uczestników zebrania, zamyka zebranie w „pierwszym terminie” i ogłasza „drugi termin zebrania”.
3. Drugi termin zebrania prowadzący zebranie może wyznaczyć po przerwie wynoszącej co najmniej pół godziny lub w innym terminie.
4. O innym terminie powiadamia się członków stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 52

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje osobno w tym celu zwołane Walne Zebranie Członków (Delegatów) kwalifikowaną większością 3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Środki uzyskane z likwidacji majątku Stowarzyszenia muszą być przekazane organizacjom o podobnych celach działania.
4. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 53

Postanowienia §  51 i 52 statutu stosuje się odpowiednio do uchwały o połączeniu Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem.

§ 54

1. Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego ” Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”.
2. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji stowarzyszenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.